Kategorizacija i vrednovanje programa vrši se na osnovu zasebnih kriterija i postupaka stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH kao i ECTS-a (European Credit Transfer and Accumulation System), što je utvrđeno zasebnim pravilnikom i programom edukacije.


Učešćem u pojedinom obliku KME polaznik stiče:

  • bodove po ECTS sistemu (koji se priznaju pri bodovanju za sticanje uvjeta za upis  stručnih i naučnih poslijediplomskih studija)
  • bodove prema Pravilniku o zajedničkim kriterijumima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH koji su neophodni za odobrenje za rad (licenciranje) doktora medicine
  • certifikate da je stekao znanja i vještine u određenoj djelatnosti medicinske struke koji mu omogućavaju samostalnu primjenu znanja i vještina