Causal inference methods in epidemiology (30 sati)
26-29 5. 2016

Dr.sci Costanza Pizzi, Dr.sci Daniela Zugna, Dr.sci.med Fadila Serdarevic

Program goals: Aims of this course are to discuss the current state of the art with respect to causal inference methods, while retaining a practical focus and to assess our current and future abilities to address effectively cause-and-effect questions.

zainteresovan
prijavi se
 

Tečaj neonatalne reanimacije (20 sati)     

Prof. dr Suada Heljić, Acc.prof.dr Senka Mesihović-Dinarević

Ciljevi: Unaprjeđenje znanja, vještina i stavova ljekara o primarnoj reanimaciji novorođenčeta

zainteresovan
prijavi se
 

Savremeno o dijabetičnoj retinopatiji (15 sati)

Prof. dr Emina Alimanović Halilović

Ciljevi: Unaprijeđenje znanja, stavova, vještina i kompetencija uključenih ljekara u provođenju blagovremenog screeninga na dijabetičnu retinopatiju (DR) pravilne dg i savremene terapije DR

zainteresovan
prijavi se
 

Prehrana bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem (15 sati)

Doc.dr Damir Rebić

Ciljevi:Unaprijeđenje znanja i vještina za procjenu stanja uhranjenosti bubrežnih bolesnika, nove spoznaje o metaboličkim poremećajima vezanim za poremećaj funkcije bubrega, posebnostima prehrane, totalne parenteralne prehrane sa naglaskom na liječenje vitaminima i drugim esencijalnim substancama, stila života i reguliranja nivoa fosfora i kalcija u hroničnoj bubrežnoj bolesti.

zainteresovan
prijavi se
 

Breast cancer diagnosis and treatment (6 sati)

Prof. dr Semir Bešlija, Dr.sci.med Semir Vranić, Dr. Vanesa Bešlagić

Program goals: Updated and advanced knowledge in diagnostics and treatment of breast cancer

zainteresovan
prijavi se
 

Kardiopulmonalna reanimacija odraslih (15 sati)

Prof. dr Sebija Izetbegović

Ciljevi:Unapređenje znanja, stavova, vještina i kompetencija ljekara urgentne medicine za podučavanje studenata u ambulantama urgentne medicine u okviru praktične nastave

zainteresovan
prijavi se
 

Urgentna stanja u porodiljstvu (15 sati)

Prof. dr Sebija Izetbegović

Ciljevi:Unapređenje znanja, stavova, vještina i kompetencija ljekara  za podučavanje studenata u ambulantama ginekologije i porodiljstva

zainteresovan
prijavi se
 

Životni stil u prevenciji i tretmanu muskuloskeletnih i neuroloških oboljenja (15 sati)

Prof. dr Narcisa Vavra – Hadžiahmetović

Ciljevi:Unapređenje znanja, stavova, vještina i kompetencija kandidata za prevenciju i tretman muskuloskeletnih i neuroloških oboljenja

zainteresovan
prijavi se
 

Palijativna njega za ljekare primarne zdravstvene zaštite (30 sati)

Prof. dr Nermina Obralić, Doc. dr Zaim Jatić

Ciljevi: Unaprjeđenje znanja, stavova, vještina i kompetencija porodičnih ljekara za organizovanje, sprovođenje i koordinaciju palijativne njege, uspješnu komunikaciju sa oboljelim i članovima njegove porodice, racionalno i efikasno korištenje raspoloživih resursa

zainteresovan
prijavi se
 

Škola dijabetesa Medicinskog fakulteta za ljekare primarne zdravstvene zaštite (6 sati)

Prof. dr Belma Aščić Buturović, Doc dr Zaim Jatić, Mr.sci.med Amela Kečo

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja, stavova, vještina i kompetencija ljekara PZZ za uspješnu pevenciju i menadžment dijabetesa melitusa

zainteresovan
prijavi se
 

Inkontinencija urina (5 sati)
2. 6. 2016.

Prof. dr Benjamin Kulovac

Ciljevi:Unaprijeđenje razumjevanja antomije, mehanizma kontinencij, dijagnoastike i tretmana inkontinecije urina

zainteresovan
prijavi se
 

Omics Applied Nephrology (8 sati)
2. 9. 2016.

Prof.dr Francesco Galli, Prof.dr Halima Resić

Program goals: Teaching laboratory techniques in omics applied nephrology

zainteresovan
prijavi se
 

Dobra klinička praksa (8 sati)

Doc.dr Lejla Burnazović-Ristić

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja, stavova, kompetencija i vještina u području legislative i praktične izvedbe kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava.

zainteresovan
prijavi se
 

Osnove farmakovigilance (8 sati)

Prof. dr Maida Todić Rakanović

Ciljevi:Unaprijeđenje znanja iz oblasti praćenja sigurnosti lijekova- farmakovigilance

zainteresovan
prijavi se
 

Biotehnološka Akademija (BIOTECH Academy) (8 sati)

Prof. dr Maida Todić Rakanović

Ciljevi:Usvajanje novih znanja i razumumjevanje razlike izmedju hemijskog, bioloskog i sličnog lijeka na osnovu poznavanja razlika u proizvodnji, regulative, razvoja i dizajna kliničkih studija, extrapolaciji i farmakovigilasi, te njihova primjena u standardnoj kliničkoj praksi.

zainteresovan
prijavi se
 

Izolacija virusa – kultura stanica (15 sati)

Prof.dr Šukrija Zvizdić

Ciljevi:Upoznati polaznike programa kontinuirane medicinske edukacije sa osnovnim virusološkim postulatima izolacije i tipizacije virusa, kao i načinima klasične i savremene virusološke metodologije koja se primjenjuje u dijagnostici virusnih infekcija.

zainteresovan
prijavi se
 

Serološka dijagnostika Q- groznice i bruceloze (15 sati)

Prof. dr Sadeta Hamzić

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja o javnozdravstvenom značaju  Q- groznice i bruceloze u Bosni i Hercegovini; unaprjeđenje znanja o značaju pravovremene i brze etiološke dijagnoze; upoznavanje o mogućnostima primjene seroloških testova i interpretacijom rezultata.

zainteresovan
prijavi se
 

Laboratorijska dijagnostika hemoragične groznice s bubrežnim sindromom- prirodnožarišne zoonoze endemične u Bosni i Hercegovini (15 sati)

Prof. dr Sadeta Hamzić

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja o javnozdravstvenom značaju hemoragične groznice s bubrežnim sindromom (mišje groznice) u Bosni i Hercegovini; unaprjeđenje znanja o značaju pravovremene i brze etiološke dijagnoze; upoznavanje o mogućnostima primjene seroloških testova i interpretacijom rezultata.

zainteresovan
prijavi se
 

TORCH i druge infekcije u trudnica i novorođenčadi (15 sati)

Prof.dr Sabina Mahmutović Vranić, Prof.dr Mufida Aljičević, Doc.dr Velma Rebić

Ciljevi:Unaprijeđenje znanja, stavova i vještina, te sticanje savremenih spoznaja o epidemiologiji, kliničkoj slici, dijagnostici, terapijii prevenciji  TORCH i drugih  infekcija u trudnica i novorođenčadi

zainteresovan
prijavi se
 

Bioelektrična aktivnost srca i elektrokardiogram- registracija, analiza, interpretacija (20 sati)

Prof. dr Nermina Babić

Ciljevi:Unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija studenata i doktora medicine u analizi i interpretaciji elektrokardiograma

zainteresovan
prijavi se
 

Podučavanje polaznika histotehnološkim procedurama za razinu fotomikroskopije (35 sati)

Prof. dr Zakira Mornjaković

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja i vještina polaznika za praktični rad u zdravstvenim ustanovama

zainteresovan
prijavi se
 

Jonizirajuće i nejonizirajuće zračenje u medicini (6 sati)

Prof.dr Ago Omerbašić

Ciljevi:Rekapitulacija znanja o jonizirajućem i nejonizirajućem zračenju, njegovoj primjeni u medicini i zaštiti od njega

zainteresovan
prijavi se
 

Morfološki, funkcionalni i tehnički aspekti perifernih nervnih blokada u svakodnevnoj kliničkoj praksi (15 sati)

Prof. dr Eldan Kapur

Ciljevi:Unaprijeđenje znanja, stavova, vještina i kompetencija ljekara s ciljem što bolje implementacije regionalne anestezije i perifernih nervnih blokada u svakodnevnoj praksi.

zainteresovan
prijavi se
 

Metode u molekularnoj medicinskoj dijagnostici (30 sati)

Doc. dr Emina Čengić Kiseljaković

Ciljevi:usvojiti vještine korištenja molekularnih metoda i tehnika koje se primjenjuju u laboratorijama zdravstvenih ustanova u svrhu dijagnostike

zainteresovan
prijavi se
 

Vještine podučavanje studenata u ambulantama porodične medicine (15 sati)

Doc.dr Zaim Jatić

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja, stavova, vještina i kompetencija ljekara porodične medicine za podučavanje studenta u ambulantama porodične  medicine u okviru praktične nastave

zainteresovan
prijavi se
 

Adaptacija vodiča zasnovanih na dokazima (15 sati)

Dr.sci.med Fadila Serdarević, Mr.sci.med Zoran Ridjanović, Doc.dr Ahmed Novo

Ciljevi:Unaprijediti znanja i vještine u oblasti medicine zasnovane na dokazima

zainteresovan
prijavi se
 

Kako protumačiti i primijeniti rezultate epidemioloških studija danas (20 sati)

Prof. dr Semra Čavaljuga

Ciljevi:Unaprijediti znanja i vještine doktora medicine i doktora stomatologije u tumačenju i primjeni rezultata epidemioloških studija u okviru svakodnevne prakse i naučno-istraživačkom radu.

zainteresovan
prijavi se
 

Vještine obavještavanja javnosti o zdravstvenim rizicima povezanih sa djelovanjem faktora vanjske sredine (15 sati)

Prof. dr Amra Ćatović

Ciljevi:Unaprjeđenje znanja, stavova, vještina i kompetencija ljekara iz sektora javnog zdravstva u obavještavanju javnosti o zdravstvenim rizicima povezanim sa faktorima vanjske sredine kroz tematske projekte

zainteresovan
prijavi se
 

Basic Biostatistical Methods (24 sati)

Dr.sci.med Fadila Serdarevic, Dr.sci Emin Tahirovic

Program goals: Basic applications of biostatistics will be introduced, including descriptive statistics, general principles of statistical hypothesis testing, statistical inferences on means and proportions, interval estimates for association measures and saple size calculation. During the lectures, time will be spent on practical examples and exercises.

zainteresovan
prijavi se
 

Advanced Biostatistical Methods (24 sati)

Dr.sci.med Fadila Serdarevic, Dr.sci Emin Tahirovic

Program goals: More advanced methods will be discussed, including the analysis of determinants of continuous and dichotomous outcome measures, the linear regression and logistic regression models, stratified analysis and introduction to survival analysis. During the lectures, time will be spent on practical examples and exercises.

zainteresovan
prijavi se
 

Study Design I (8 sati)

Prof.dr Hening Tiemeir, Dr.sci.med Fadila Serdarevic

Program goals: To understand basic concepts of study design

zainteresovan
prijavi se

 

Basics of Psychiatric Research (8 sati)

Prof.dr Hening Tiemeir

Program goals: Understanding the basic concepts of psychiatric research

zainteresovan
prijavi se
 

Onkonefrologija (10 sati)

Prof.dr Halima Resić, Prof.dr Petar Kes

Ciljevi:Unaprijeđenje znanja o uzajamnoj isprepletenosti patofizioloških zbivanja i učinaka lijekova koji se koriste u liječenju zloćudnih bolesti i/ili u liječenju bubrežnih bolesnika odnosno na dodirnu točku onkologije i nefrologije koja se može sažeti u terminu: onkonefrologija.

zainteresovan
prijavi se
 

Osnove pisanja naučnog/stručnog rada (8 sati)

Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo

Unaprijeđenje teoretskog znanja i izvođenje praktičnog rada s ciljem ovladavanja osnovama pisanja naučnog/stručnog rada i objavljivanja istog

zainteresovan
prijavi se
 

Pisanje i objavljivanje naučnog članka, napredni kurs (8 sati)

Doc. dr Aida Kulo Ćesić

Ciljevi:Unaprijeđenje teoretskog znanja i izvođenje praktičnog rada s ciljem ovladavanja tehnikama pisanja naučnog članka i objavljivanja istog

zainteresovan
prijavi se
 

Uvod u primjenjenu biostatistiku (8 sati)

Doc.dr Amina Valjevac, Dr.sci.med Fadila Serdarevic, Doc.dr Aida Kulo

Ciljevi:Ovladavanje vještinama deskriptivne statistike i univarijantne analize uz koristenje SPSS programa

zainteresovan
prijavi se
 

Efikasna prezentacija naučnog rada (8 sati)

Doc. dr Aida Kulo Ćesić

Ciljevi:Unaprijeđenje teoretskog znanja i izvođenje praktičnog rada s ciljem ovladavanja tehnikama prezentacije naučnog rada

zainteresovan
prijavi se