Vizija    

Centar za KME Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svojom izvsrnošću i inovacijama u podučavanju i učenju je prominentni centar u široj regiji iz u oblasti kontinuirane medicinske edukacije i trajnog profesionalnog usavršavanja .

 

Misija    

Zalažemo se za

 • Brz i siguran transfer novih naučnih informacija i dostignuća u svakodnevnu praksu kako bi se unaprijedila zdravstvena zaštita
 • Izuzetan doživljaj učenja i podučavanja za fakultetske nastavnike, ljekare i druge medicinske profesionalce iz prakse, nemedicinske zaposlenike, pacijente, članove njihovih porodica i zajednicu
 • Razvoj Centra KME kao lokalnog i međunarodnog uzora posvećenog modernoj edukaciji nastavnika medicinskih fakulteta, ljekara iz prakse i stanovnika


Principi    

 • Sve aktivnosti u okviru KME i trajnog stručnog usavršavanja su u cilju podizanja nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenju zdravlja i  spriječavanju uticaja bolesti
 • Najbolji naučni dokazi su ugrađeni u temelje svih aktivnosti CKME
 • Visok kvalitet i standardi su odlika edukativnih  aktivnosti organizovanih u CKME
 • Pažljiva procjena edukativnih potreba je osnov za planove i programe edukacije
 • Svi nastavnici Medicinskog fakulteta su uključeni u edukaciju kao učesnici i kao edukatori
 • Edukacija je zasnovana na interprofesionalnoj i kolaborativnoj saradnji i praksi više katedri, strukovnih udruženja i ljekarske i drugih zdravstvenih komora
 • Ključ za usavršenje procesa edukacijesu pažljivo planirana evaluacija i predani rad na unaprjeđenju kvaliteta

 

Ciljevi i oblici kontinuirane medicinske edukacije na MFUNSA

Ciljevi edukacije:

 • organiziranje svih oblika KME uključujući savremene metode podučavanja i najnovije tehnologije s ciljem obnove i razvoja temeljnih, opće medicinskih i užih specijalističkih znanja i vještina
 • organiziranje stručnih skupova (seminara, kurseva, individualnog usavršavanja,  edukacija edukatora) i organiziranje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za KME
 • omogućavanje sticanja certifikata (diploma) za samostalno izvođenje određenih postupaka, procedura i aktivnosti u okviru medicinske struke
 • razvoj Centra za KME, realizacija programskih ciljeva cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Sarajevu
 • analiza edukativnih potreba
 • evaluacija i unapređenje kvaliteta KME
 • provođenje procedura za akreditaciju KME programa
 • uključivanje u nacionalne i međunarodne sisteme KME i interdisciplinarna saradnja, uključujući projekte iz oblasti KME
 • provođenje naučnih istraživanja, objavljivanje publikacija i razmjena informacija iz oblasti KME
 • informisanje i popularizacija KME događaja i
 • sve druge aktivnosti u vezi KME.

Oblici edukacije:

 • tečajevi prve kategorije - sticanje novog znanja s provjerom
 • tečajevi druge kategorije - obnova znanja
 • tečaj osposobljavanja za određene procedure, postupke i aktivnosti
 • e - learning tečajevi
 • simpoziji
 • stručne radionice
 • predavanja
 • vizite
 • konsultacije
 • stručni sastanci
 • individualno usavršavanje
 • štampani materijali
 • elektronski oblici (DVD, audio-video materijali, USB)
 • online događaji

Kategorizacija i vrednovanje programa kontinuirane edukacije

Kategorizacija i vrednovanje programa vrši se na osnovu zasebnih kriterija i postupaka stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH kao i ECTS-a (European Credit Transfer and Accumulation System), što je utvrđeno zasebnim pravilnikom i programom edukacije.


Učešćem u pojedinom obliku KME polaznik stiče:

 • bodove po ECTS sistemu (koji se priznaju pri bodovanju za sticanje uvjeta za upis  stručnih i naučnih poslijediplomskih studija)
 • bodove prema Pravilniku o zajedničkim kriterijumima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH koji su neophodni za odobrenje za rad (licenciranje) doktora medicine
 • certifikate da je stekao znanja i vještine u određenoj djelatnosti medicinske struke koji mu omogućavaju samostalnu primjenu znanja i vještina

Odabir kandidata

Polaznici KME mogu biti doktori medicine i svi drugi stručnjaci koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti, a koji su ispunili uslove naznačene u prijavi za pojedine programe.

Provjera znanja

Provjera znanja i usvojenih vještina za programe KME vrši se na način i po metodama predloženim u samom prijedlogu programa, a shodno edukativnim ciljevima.

Certifikati (diplome) o završenom programu KME

Svi polaznici i predavači dobijaju certifikate o učešću u programu KME. Za programe u kojima je predviđeno ispitivanje usvojenog znanja i vještina, potrebno je da polaznici polože predviđene testove da bi dobili certifikate (diplomu) o završenom programu KME.
Nakon realiziranog domaćeg programa KME, polaznicima i predavačima, izdaje se
dvojezično uvjerenje-certifikat na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.
Za međunarodne programe KME certifikati se izdaju na engleskom jeziku. Pozvani predavači dobivaju certifikat na kojem je naznačeno pozvani predavač ili invited speaker.

Načini finasiranja

U pravilu, svi polaznici plačaju kotizaciju za sve programe KME. Visinu kotizacije predlaže Voditelj programa, a razmatra i odobrava Programsko vijeće. lznimno, sponzorirani programi KME ili programi u okviru projekata koji imaju definirane finansijere mogu biti organizirani bez kotizacije. Zaposlenici MFUNSA imaju pravo, uz prethodno odobrenje Dekana, da učestvuju u odredenim programima KME bez plaćanja kotizacije.

Evaluacija programa KME

Svi programi KME podliježu procesu evaluacije i unapređenja kvaliteta. Evaluacija se uglavnom obavlja putem pisane ankete učesnika i predavača. Kao dodatna evaluacija mogu biti organizovani intervjui polaznika, fokus grupa, grupna diskusija ili intervjui predavača.

Provođenje programa KME

Svi programi organizuju se i provode na osnovu već prihvaćenog plana i programa
KME. Realizacija programa KME započinje prijavom (online ili pisanom) predviđenog
(minimalnog) broja kandidata.