Neovisno o tome koji oblik medicinske edukacije stiče pojedinac tokom redovnog školovanja, očekuje se, shodno savremenim potrebama i kretanjima u oblastima istraživanja i praktičnog rada, da se vrši kontinuirana medicinska edukacija i doedukacija tokom čitavog radnog vijeka. Drugim riječima, kontinuirana medicinska edukacija (KME) je proces, koji obuhvata sve oblike poslijediplomske edukacije, koja se organizira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a izvan redovnih dodiplomskih, postdiplomskih, specijalističkih i doktoralnih studija, sa ciljem usavršavanja i dopunjavanja znanja, vještina i kompetencija doktora medicine, kao i drugih stručnjaka koji obavljaju zdravstvene ili srodne djelatnosti.
Navedeno je zakonska obaveza i pravo pojedinca, dok je istovremeno Medicinski fakultet obavezan da organizira i omogući i ovaj vid edukacije, vodeći računa o potrebama kao i savremenim kretanjima u ovim oblastima.

Vodeći računa o navedenom, Medicinski fakultet je obavio planirana istraživanja i konsultacije kako bi program kontinuirane medicinske edukacije (KME) bio sa jedne strane prilagođen potrebama budućih korisnika, a sa druge strane koncipiran u skladu sa savremenim kretanjima i saznanjim u relevantnim naučnim oblastima.
U to ime angažirani su naučni i stručni saradnici, eksperti u svojim oblastima, iz zemlje i inostranstva,  koji su sposobni i voljni da prenesu znanja na najbolji mogući način.


Organizacija edukacije
Kompletna edukacija odvija se putem Centra za Koninuiranu Medicinsku Edukaciju (CKME), koji predstavlja zasebnu organizacionu jedinicu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (MFUNSA), pri čemu se edukacija odvija u saradnji sa katedrama Medicinskog i drugih fakulteta, zdravstvenim ustanovama, nadležnim ministarstvima, strukovnim udruženjima, farmaceutskom industrijom i drugim odgovarajućim institucijama iz oblasti zdravstva.